HAYPE SM

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi
Ürün tanımlayıcı
HAYPE SM
Kimyasal adı: Surfaktan Yüzeyaktiv madde Köpük yapıcı
Firma:
MERTLER END. MAD. TEK. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ.
İletişim adresi:
İstasyon mah. Baraj yolu mevkii No: 90 Velimeşe O.S.B. ÇORLU – TEKİRDAĞ

Acil telefon numarası

Telefon: +90 282 674 46 28
Telefaks numarası: +90 282 674 46 31

2. Tehlikelerin Tanıtımı
Etiket elemanları

Ürün: HAYPE SM

Tehlike
Risk İfadesi:
H318 Ciddi göz hasarına neden olur.
H302 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
Güvenlik ifadeleri (önlemler):
P280d Göz/yüz koruması kullanın.
P270 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
P264 Kullanım sonrası bol su ve sabun ile iyice yıkayın
Güvenlik İfadeleri (tepki):
P312 Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNE ya da
doktora/hekime başvurun.
P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASINDA: Birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın.Varsa ve
kolay bir işlem ise kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.
P310 Derhal ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ya da doktora/hekime başvurun
P301 + P330 YUTULMASI HALİNDE: Ağzı su ile yıkayın.
Güvenlik İfadeleri ( Bertaraf):
P501 Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz..
67/548/EEC veya 1999/45/EC direktifine göre
Tehlike işaret(ler)i
Xn Zararlı.
R ifadesi(-leri)
R22 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
S ifadesi(-leri)
S39 Koruyucu gözlük / maske kullanın.
S26 Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
Biyodegradasyon kriterlerine uygundur.

Madde veya karışımın sınıflandırılması
(EC) No 1272/2008 [CLP] Yönetmeliği’ne göre
Akut Toksisite: Kat. 4 (oral)
Ciddi göz hasarı / göz tahrişi: Kat. 1
67/548/EEC veya 1999/45/EC direktifine göre
Olası tehlikeler:

3. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
Maddeler
Kimyasal yapısı oran% CAS NO.
Disodium Tallow Sulfosuccinamate 36 090268-48-7

4. İlk Yardım Önlemleri
İlk yardım önlemleri açıklaması
Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın.
Solunursa:
Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin
Deri ile temas ederse:
Derhal bol su ile tamamen yıkayın, steril sargı uygulayın, bir cilt uzmanına danışın.
Göz ile temas ederse:
Derhal, etkilenen gözleri, göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika süreyle akar su altında yıkayın,
bir göz doktoruna danışın.
Yutulursa:
Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından 200-300 ml su için, doktora başvurun.

Herhangi bir acil tıbbi müdahale gösterilmesi ve gerekli özel tedavi
Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik
antidotu yoktur.

5. Yangınla Mücadele Önlemleri
Yangın söndürme
Uygun söndürücü maddeler:
su püskürtme, kuru toz, köpük
güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler:
su jeti
Madde veya karışım kaynaklanan özel tehlikeler
zararlı buharlar
Duman/is yayılımı. Yangın durumunda adı geçen maddeler/madde grupları açığa çıkabilir.
İtfaiyeciler için tavsiyeler
Özel koruyucu donanım:
Bağımsız bir solunum aparatı kullanın.
Ek bilgiler:
Riskin derecesi yanan madde ve yanma şartlarına bağlı olarak belirlenir. Kirlenmiş söndürme suyu
yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

6. Kaza Sonrası Sızıntı Durumunda Alınacak Önlemler
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Ürün: HAYPE SM
Kişisel koruyucu elbise kullanınız. Kişisel korunma önlemleri hakkında bilgi için 8. bölüme bakınız.

Çevresel önlemler
Kontamine su/söndürme suyunu kontrol altına alınız. Kanalizasyona/yüzey sularına/yeraltı sularına
deşarj etmeyiniz.
Çevreleme ve temizleme için yöntem ve malzemeler
Büyük miktarlar için: Ürünü pompalayarak boşaltın.
Kalıntılar için: Uygun absorban madde ile toplayınız. Absorbe edilmiş maddeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.
Ulusal ve yerel yasal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Diğer bölümler için referanslar
Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13’de
bulunabilir.

7. Kullanma ve Depolama
Güvenli elleçleme için önlemler
Nemden koruyunuz. Ürün havadan nem çektiğinden ürünü aldıktan sonra kapları derhal kapatınız.
Ürünün doğru kullanılması şartıyla, özel tedbirler alınması zorunlu değildir.
Yangın ve patlamaya karşı koruma:
Statik elektrik bosalmalarina karsi koruyucu önlem alin.
Uyumsuzlukları da içeren güvenli saklama koşulları.
Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Kaplar ağızları iyice kapalı olarak kuru bir yerde
depolanmalıdır.
Ürün ambalajı düşük sıcaklıktan veya buzlanmadan zarar görmez. Dökme, katılaşmadan
korunmalıdır.
Aşağıda belirtilen ısının üstüne çıkmasından koruyun: 70 °C
Sınır sıcaklık değerinin aşılması durumunda ürünün özellikleri geri dönüştürülemez şekilde değişir.

8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma
Kontrol parametreleri
Maruziyet kontrolleri
Kişisel korunma donanımları
Solunum koruması:
Buhar/aerosol yayılması durumunda solunum koruması. Partikül filtresi EN 143 veya 149, Tip P2 veya
FFP2, filtreleme kapasitesi orta (daha az toksik maddelerin katı ve sıvı partikülleri).
El koruması:
Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN 374)
Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN 374’e göre >480 dakika nüfuz
etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6):
nitril kauçuk (NBR) – 0.4 mm kaplama kalınlığı
İlave not:Spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticlerinden edinilen bilgilere
dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık)
kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha
kısa olabilir.
Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir.
Göz koruması:
Yüze iyice oturan koruyucu gözlük (kapalı gözlük) (Sınıf EN 166) ve yüz maskesi.
Genel güvenlik ve hijyen önlemleri
İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız. Kapalı iş elbisesi giyilmesi
tavsiye edilir.

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Form : koyu sıvı
Renk : kirli beyaz
Koku : ürüne özgü
pH değeri : yakl. 7 (50 g/l, 23 °C)
Damlama noktası : yakl. 22 °C
Kaynama noktası :tatbik edilemez
Parlama noktası: > 100 °C (DIN 51758)
Tutuşma sıcaklığı: > 200 °C (DIN 51794)
Yoğunluk: 0,98 g/cm3 (23 °C)
Suda çözünebilirlik: Her oranda

10. Kararlılık ve Reaktivite
Reaktivite
Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.
Metallerde korozyon: Metallere karşı korozif etkiler beklenmemektedir.
Kimyasal kararlılık
Ürün öngörüldüğü/gösterildiği şekilde kullanılır ve depolanırsa stabildir.
Tehlikeli reaksiyon olasılığı
Talimatlara göre depolandığı ve kullanıldığı zaman tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.
Kaçınılan durumlar
GBF Bölüm 7’ye bakınız: Kullanım şekli ve depolama
Uyumlu olmayan malzemeler
Kaçınılması gereken maddeler:
kostik, Halojen, Alkaliler, asitler, reaktif kimyasallar
Tehlikeli bozunma ürünleri
Tehlikeli bozunma ürünleri:
Bilinen tehlikeli bozunma ürünleri yoktur.

11. Toksikolojik Bilgi
Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Akut toksisite
Deneysel/hesaplanmış veri:
LD50 sıçan (oral): 500 – 2.000 mg/kg (OECD Guideline 423)
sıçan (Enhalatif ( nefesle beraber içine çekerek )): 7 h (SRT)
Hayvan deneylerinde gösterildiği gibi belirtilen maruz kalma süresinde mortalite yok.
Tahriş
Deneysel/hesaplanmış veri:
Deri korozyon / tahriş tavşan: tahriş edici değil (OECD Guideline 404)
Ciddi göz hasarları / tahriş tavşan: geri çevrilemez hasar (Draize testi)

12. Ekolojik Bilgi
Ecotoxicity : Problem yok
Biyolojik birikme eğilimi yoktur.
Biyolojik parçalanma [%] : Parçalanabilir
Diğer olumsuz etkiler bilinmiyor
Potansiyel biyobirikimli
Biyoakümülasyon potansiyeli:
Organizmalarda birikmesi beklenmez.
İlave bilgiler
Toplam parametre
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI): 2.372 mg/g
Diğer ekotoksikolojik tavsiyeler:
Düşük konsantrasyonların arıtma sistemlerine uygun şekilde girişi sırasında, aktive çamurun bozunma
aktivitesinin engellenmesi beklenmez. Arıtma işlemi yapmadan doğal sulara deşarj etmeyiniz.

13. Bertaraf Bilgileri
Atık arıtma metodları
Yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmeli veya yakılmalıdır.
Kirlenmiş ambalaj:
Kirlenmemiş ambalajlar tekrar kullanılabilir.
Ürün: HAYPE SM

Temizlenemeyen ambalajlar içerikleri ile aynı şekilde bertaraf edilmelidir.

14. Taşımacılık Bilgisi
Karayolu taşıması ADR
Güvenlik Bilgi Formu

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak
Sınıflandırılmamıştır
Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak
sınıflandırılmamıştır
Kanal gemisi ile taşıma
ADN
Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak
sınıflandırılmamıştır
Deniz taşıması
IMDG
Sea transport
IMDG
Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde
olarak sınıflandırılmamıştır
Havayolu taşıması
IATA/ICAO
Air transport
IATA/ICAO
Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde
olarak sınıflandırılmamıştır
Not classified as a dangerous good under
transport regulations

15. Mevzuat Bilgisi
Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat
Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
REACH Tüzüğü (EC) No 1907/2006 için kayıt etme zorunluluğu polimerlere uygulanmaz.

16. Diğer bilgiler
Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle
ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu)
Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi
formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Entellektüel mülkiyet haklarının korunması ve ve mevcut yasa
ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

© 2014 – 2015, Mertler Endüstri Maddeleri.